RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janikowie (zwanym dalej: Ośrodkiem) jest Kierownik Ośrodka.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku jest Pani Małgorzata Kollas, e-mail :  malgorzata.kollas@cbi24.pl ,  nr. tel. 533229001 , zastepca Pan Marek Puś, e-mail marek.pus@obi24.pl, tel. 884644007

Administrator danych osobowych – Kierownik Ośrodka – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody, w związku z prowadzoną przez Ośrodek działalnością, której celem jest statutowa realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lub do czasu ustania celu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnymmomencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi.

Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM