RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janikowie (zwanym dalej: Ośrodkiem) jest Kierownik Ośrodka.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku jest Pani Małgorzata Kollas, e-mail :  malgorzata.kollas@cbi24.pl ,  nr. tel. 533229001 , zastepca Pan Marek Puś, e-mail marek.pus@obi24.pl, tel. 884644007

Administrator danych osobowych – Kierownik Ośrodka – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody, w związku z prowadzoną przez Ośrodek działalnością, której celem jest statutowa realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lub do czasu ustania celu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnymmomencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi.

Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie (ul. Bp. Michała Kozala 3, tel. 52 3514459, e-mail: osir@janikowo.com.pl)

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Ośrodka Sport i Rekreacji w Janikowie oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe.

 2. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Inspektor danych osobowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie.

Małgorzata Kollas, nr. tel. 533229001, e-mail  malgorzata.kollas@cbi24.pl

zastępstwo

Marek Puś, nr. tel. 884644007, e-mailmarek pus@cbi24.pl