REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START

Bez kategorii Kwi 13, 2015 Możliwość komentowania REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START została wyłączona

REGULAMIN GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START

w biegu i marszu nordic walking na dystansie 5km oraz biegi młodziez?owe

www.janikowonasportowo.pl , www.osir.janikowo.com
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu. 2. Propagowanie zdrowego stylu z?ycia ws?ro?d mieszkan?co?w miasta i gminy Janikowo. 3.Zaangaz?owanie jak najwie?kszej liczby startuja?cych w Grand Prix z miasta i gminy Janikowo. 4. Oderwanie dzieci i młodzierzy od komputero?w.
II. ORGANIZATORZY
1. Urza?d Miejski w Janikowie
2. Os?rodek Sportu i Rekreacji w Janikowie
3. Stowarzyszenie ?Janikowo na sportowo?
4. S?rodowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Janikowie
5. Gminna Komisja Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych w Janikowie.
III. TERMIN I MIEJSCE
W skład GRAND PRIX wchodzi 7 biego?w a do klasyfikacji gło?wnej be?dzie sie? liczyc?

5 najlepszych czaso?w.

Terminy:

 • ?  26 kwiecien?
 • ?  17 maja
 • ?  14 czerwca
 • ?  30 sierpnia
 • ?  wrzesien? ( do ustalenia )
 • ?  paz?dziernik ( do ustalenia )
 • ?  11 listopada (zakon?czenie Grand Prix , podsumowanie biego?w, wre?czenie pamia?tkowych

  medali i nagro?d ) Biegi młodziez?owe:

  ? szkoły podstawowe : kl I ? III dyst. ok 400m kl IV ? VI dyst. ok 1000m

  – gimnazjum dyst. ok 1900 m

2. Start i meta biegu Stadion Miejski w Janikowie ul. Gło?wna 40 3. Dystans: bieg i nordic walking – 5 km po ulicach miasta
4. Biegi młodziez?owe na terenie OSiR ( s?ciez?ka do biegania )

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W GP prawo startu maja? mieszkan?cy Gminy i Miasta Janikowo
2. Wszyscy zawodnicy startuja?cy w Grand Prix i biegach młodziez?owych musza? byc? zweryfikowani w Biurze Zawodo?w przed zawodami.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy musza? posiadac? dowo?d osobisty lub inny dokument ze zdje?ciem umoz?liwiaja?cy identyfikacje?.
4.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu be?dzie złoz?enie podpisu pod os?wiadczeniem o zdolnos?ci do udziału w biegu. Tym samym zgłaszaja?cy uznaje, z?e zapoznał sie? z regulaminem i zobowia?zuje sie? do jego przestrzegania, wyraz?a zgode? na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu lub zgoda podpisana u nieletnich przez opiekuna prawnego.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane za pos?rednictwem strony www. janikowonasportowo.pl lub wypełniaja?c kwestionariusz zgłoszeniowy. ( kasa pływalni WODNIK)
2. Za osobe? zgłoszona? uwaz?a sie? zawodnika, kto?ry wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty ( osoby dorosłe ) oraz ma nadany numer startowy.

VI. KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU
Klasyfikacja GRAND PRIX JANIKOWA JANIKOWO NA START w biegu i marszu nordic walking naste?puja?cych kategoriach:
1. bieg : kobiet i me?z?czyzn (open)
2. marsz : kobiet i me?z?czyzn (open)
3. Kazdy z zawodniko?w otrzyma numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu. Nadany numer startowy i chip obowia?zuje przez wszystkie biegi z cyklu G P Janikowa 4. Za zgubiony lub zniszczony chip startuja?cy ponosi opłate? 10 zł

VII. NAGRODY

1. Kaz?dy zawodnik kto?ry ukon?czy 5 biego?w z 7 otrzyma pamia?tkowy medal
2. W biegach młodziez?owych ukon?czenie 5-ciu z 7 biego?w upowaz?nia do odbioru medalu i nagrody rzeczowej.

VIII. OPŁATY
1. Wysokos?c? wpisowego ? 20 zł ( doros?li za 7 biego?w GP Janikowa ) 2. Biegi młodziez?owe sa? bezpłatne.
3. Opłate? nalez?y uis?cic? w kasie pływalni WODNIK

IX. PROGRAM MINUTOWY

godz. 15.45 ? 16.30 weryfikacja zawodniko?w w biurze zawodo?w. godz. 16.30 – biegi młodziez?owe
godz. 17.00 ? start biegu i marszu N W na 5 km.

X. POSTANOWIENIA KON?COWE
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Szatnie, natryski i toalety be?da? udoste?pnione w Hali Widowiskowo-Sportowej w Janikowie
3. Start i meta droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego, biegi młodziez?owe ? s?ciez?ka do biegania 8. Zabezpieczenie medyczne na mecie.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestniko?w od naste?pstw nieszcze?s?liwych wypadko?w, kaz?dy startuja?cy powinien ubezpieczyc? sie? dodatkowo.
11. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z
wszelkich naste?pstw.
POSTANOWIENIA KON?COWE

1. Bieg odbe?dzie sie? bez wzgle?du na pogode?.
2. Odebranie numeru startowego jest ro?wnoznaczne z akceptacja? całego regulaminu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu nalez?y do organizatora.
4. W przypadku pytan? prosimy o kontakt: osir@janikowo.com.pl , telefonicznie OSiR Janikowo Grzegorz Płuciennik 52-3514459 lub 797 727 143

 

Regulamin Grand Prix Janikowa

Comments are closed.